Halden Curling Club

Vedtekter

Lover for Halden Curling Club 

 

 

§ 1 

Halden Curling Club er stiftet 16. mars 1988 og er tilsluttet Norges Curlingforbund. 

 

 

§2 

Halden Curling Club målsetting er å arbeide for curlingens utbredelse og å ivareta curlingens interesser og anseelse i sitt nærområde. 

Halden Curling Club er tilsluttet Norges Curlingforbund, og der igjennom Norges Idrettsforbund, og er underlagt disse forbunds til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser. 

 

 

§3 

Halden Curling Club skal være bindeledd mellom de enkelte medlemmer, og mellom de enkelte medlemmer og andre curlingklubber. Halden Curling Club skal søke kontakt og samarbeid med idrettslige organisasjoner, både lokalt og nasjonalt for å fremme curlingens interesser. 

 

 

§4 

Halden Curling Clubs organer: 

 1. Årsmøtet 
 2. Halden Curling Club’ s styre
 3. De komiteer og verv årsmøtet i Halden Curling Club finner nødvendig å opprettefor å bistå hovedstyret i den daglige driften av klubben 

 

 

§5 

Årsmøtet skal så vidt mulig holdes innen 1. februar og innkalles av leder med minst 45 dagers skriftlig varsel. 

Innkallingen skal inneholde: 

 1. Årsmøtets dagsorden   
 2. Oppgave over de av styrets medlemmer hvis funksjonstid utløper. 
 

 

Innkallingen sendes til de medlemmer som er tilsluttet Halden Curling Club. 

Årsmøtet består av de medlemmer som har møtt opp etter en lovlig innkalling. 

Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter. Alle medlemmer er stemmeberettigede. Ingen stemmeberettigede har mer enn en stemme.   

Styret har ikke stemmerett under behandling av årsberetning og regnskap. 

Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet kan innsendes av: 

 1. Klubbens styre. 
 2. De komiteer og understyrer som er opprettet. 
 3. Det enkelte medlem.

 

Forslag må være styret i Halden Curling Club i hende innen 3 uker før årsmøtet, og uavkortet sammen med årsberetning, budsjett, valgkomiteens innstilling, regnskap og revisjonsrapport sendes til hvert medlem senest 2 uker før årsmøtet. 

 

Årsmøtet skal:

 1. Kontrollere de fremmøttes medlemskap i Halden Curling Club.
 2. Velge ordstyrer og andre funksjonærer.
 3. Behandle styrets årsberetning
 4. Behandle styrets regiskap og revisjonsrapport.
 5. Behandle innkomne forslag.
 6. Bestemme medlemskontingent og treningsavgift for kommende år
 7. Vedta budsjett for kommende år.
 8. Valg. Det skal velges:
  1. Leder i henhold til § 7
  2. Nestleder i henhold til § 7
  3. Kasserer i henhold til § 7
  4. Sekretær i henhold til § 7
  5. Tre styremedlemmer og to vararepresentanter i henhold til § 7
  6. Medlemmer til de komiteer og verv som fil enhver tid er opprettet for å bistå hovedstyret i den daglige driften i henhold til § 7
  7. Tre medlemmer til valgkomite velges for to år om gangen.
 9. Bestemme hvilke Norgesmesterskap det skal søkes om å arrangere.

 

§6

Forslag til forandringer av Halden Curling Clubs lover kan ikke behandles uten å være påført dagsorden. Det kreves 2/3 flertall for å gjennomføre forandringer i slike saker. Forslag utenom dette avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

 

§7 

Halden Curling Club ledes av et styre på 7 medlemmer, herunder Leder, nestleder, kasserer, sekretær og tre styremedlemmer hvorav et av disse skal være en ungdomsrepresentant, i tillegg to vararepresentanter. Vararepresentantene rangeres ved valget. Det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styret. 

Leder velges for 1 år om gangen. 

De øvrige medlemmer av styret velges for 2 år om gangen. 

Vararepresentanter velges for 1 år om gangen. 

Medlemmer til de komiteer og verv som til enhver tid er opprettet for å bistå hovedstyret i den daglige driften velges for 1 år om gangen. 

Som medlemmer til styret og vararepresentanter i Halden Curling Clubs styre, komiteer og andre verv kan kun velges personer som er tilsluttet Halden Curling Club. Vervet opphører automatisk når vedkommende ikke lenger oppfyller denne betingelsen. 

Når et styremedlem fratrer sin funksjon før vedkommendes funksjonstid er utløpt, rykker den høyest rangerte vararepresentanten inn som fast medlem av styret for resten av valgperioden.

 

§8 

Lederen kaller inn til styremøte når vedkommende finner det nødvendig. Dessuten kan det innkalles til styremøte når minst 4 av medlemmene i styret forlanger det. Styremøtet er beslutningsdyktig når minst 4 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. Det skal føres protokoll for hvert styremøte. 

 

 

§9 

Halden Curling Club er forpliktet til å føre protokoll over sine medlemmer. Så vel inn- som utmeldinger må skje skriftlig.

 

 

§10 

Alle medlemmer av Halden Curling Club som deltar i arrangement som foregår i regi av Norges Curlingforbund, det være seg lokalt eller nasjonalt, er forpliktet til å være lisensiert og betale den lisensieringsavgift som til enhver tid gjelder. 

 

 

§11 

Et klubbmedlem, hvis opptreden er av en slik art at den skader curlingidrettens anseelse og Halden Curling Clubs anseelse, kan av styret i Halden Curling Club etter forutgående advarsel ekskluderes. 

Et klubbmedlem kan også utelukkes fra Halden Curling Club hvis vedkommende tross purringer ikke overholder sine forpliktelser, eller grovt overtrer lover og spilleregler. 

 

 

§12 

Tvister mellom klubbmedlemmer, klubbmedlem og Halden Curling Club skal så vidt mulig løses innen klubben. Hvis således er umulig kan saken bringes inn for Doms- og Lovutvalget i Norges Curlingforbund forutsatt at de impliserte parter er enige heri. 

 

 

§13 

Enhver forandring i Halden Curling Clubs lover må innberettes til Norges Curlingforbund. 

 

 

§14 

Forslag til oppløsning av Halden Curling Club må behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning besluttet med 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 6 måneder senere. Fastholdes da avgjørelsen, hvortil det kreves 2/3 flertall, tilfaller Halden Curling Clubs eventuelle eiendeler Norges Curlingforbund, men de forutsettes fortrinnsvis anvendt til curlingidrettens fremme i Halden.